ciy a pit

Jak jest różnica między podatkiem CIT a PIT

CIT 

CIT (CORPORATE INCOME TAX) jest podatkiem bezpośrednim, który obejmuje osoby prawne czyli podstawą opodatkowania są dochody osób prawnych, na przykład spółek czy przedsiębiorstw. Podstawą prawną jest ustawa o podatkach dochodowych od osób prawnych z 1992 roku.
Dochód stanowi główny przedmiot opodatkowania w podatku CIT. Występuje również możliwość gdy przychód staje się przedmiotem opodatkowania.
W podatku CIT występują wyjątki – zwolniony jest np. Narodowy Bank Polski (NBP), Skarb Państwa, państwowe fundusze celne, fundusze emerytalne i jednostki budżetowe, czyli jednostki podatkowe, które nie składają zeznań podatkowych. Regulacja prawna znajduje się w art. 6 ustawy.
Natomiast w art. 17 można znaleźć informacje na temat zwolnień dla podatników czyli np. stowarzyszenia, różnorodne fundacje,które działają na cele społeczno użyteczne. W tym przypadku zwolnienie dotyczy dochodów, które są przeznaczone na cele wskazane w ustawie i są związane z wyżej wymienionymi organizacjami itp.

Dodatkowo zgodnie z ustawą(z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku osobowym od osób prawnych) przepisów nie stosuje się do:
przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że ustalenie przychodów jest wymagane dla celów określenia dochodów wolnych od podatku dochodowego,
przychodów z gospodarki leśnej w rozumieniu ustawy o lasach,
przychodów wynikających z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy,
przychodów (dochodów) przedsiębiorców żeglugowych opodatkowanych podatkiem tonażowym,
przychodów przedsiębiorcy okrętowego opodatkowanych na zasadach wynikających z ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych

Zgodnie z przepisami ustawy( z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku osobowym od osób prawnych) podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych są:
osoby prawne,
jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej, z tym, że podatnikami są spółki kapitałowe w organizacji oraz spółki komandytowo-akcyjne mające siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
podatkowe grupy kapitałowe (grupy składające się z co najmniej dwóch spółek prawa handlowego mających osobowość prawną, które funkcjonują w związkach kapitałowych i spełniają określone w ustawie warunki),
spółki niemające osobowości prawnej mające siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Stawka CIT:

Stawka CIT w 2018 roku wynosi 19% od podstawy opodatkowania, czyli nie zmieniła się w porównaniu do lat wcześniejszych.
Stawka podatku dochodowego z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium RP wynosi 19% uzyskanego przychodu. Podatek od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej z siedzibą lub zarządem na terytorium RP, wynosi 19% podstawy opodatkowania.

DOCHÓD A PRZYCHÓD
Dochód otrzymamy gdy odejmiemy koszty od przychodu osiągniętego w ciągu roku podatkowego. A przychodem jest cała suma otrzymana ze sprzedaży dóbr, towarów i usług netto – bez VAT, w czasie trwania roku rozliczeniowego.

PIT
PIT (PERSONAL INCOME TAX) jest podatkiem, który dotyczy osób fizycznych. Obejmuje dochody otrzymane w ciągu roku podatkowego. Podatek regulują ustawy z 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz z 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Według ustawy z 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne dotyczy osób:
-prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą,
-osiągających przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej,
-będących osobami duchownymi, opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub kartę podatkową albo zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób duchownych

Poza zakresem wyżej wymienionych ustaw pozostają przychody:
z działalności rolniczej, ale z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej,
z gospodarki leśnej w rozumieniu ustawy o lasach,
podlegające przepisom o podatku od spadków i darowizn,
wynikające z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy,
z tytułu podziału wspólnego majątku małżonków w wyniku ustania lub ograniczenia małżeńskiej wspólności majątkowej oraz przychodów z tytułu wyrównania dorobków po ustaniu rozdzielności majątkowej małżonków lub śmierci jednego z nich,
przedsiębiorcy żeglugowego opodatkowane na zasadach wynikających z ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 511 ze zm.),
opodatkowane na zasadach wynikających z ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych (Dz. U. poz. 1206 i 1948),
ze świadczeń na zaspokojenie potrzeb rodziny, o których mowa w art. 27 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, objętych wspólnością majątkową małżeńską.

W podatku PIT występują zwolnienia, ale tylko tych dochodów, które są określone ustawą. Pozostałe dochody osób fizycznych podlegają podatkowi.
Informacje na temat zwolnienia z podatku PIT obejmują ponad 100 pozycji. Można znaleźć je w art. 21 Ustawy o Podatku dochodowym od osób fizycznych.

Progi podatkowe w 2018 roku:

Progi podatkowe na 2018 rok nie uległy zmianie, zmieniła się natomiast wysokość kwoty wolnej od podatku. W ciągu dalszym obowiązuje stawka 18% oraz 32%. Stawka 18% do kwoty 85 528 zł, a 32% powyżej kwoty 85 528 zł. Po przekroczenie pierwszego progu podatkowego (18%) podatnik nie płaci podatku w wysokości 32% od całości uzyskanych w roku podatkowym dochodu, ale jedynie od tej części dochodów, które przekraczają pierwszy próg podatkowy, czyli 85 528 zł.

GŁÓWNE RÓŻNICE:

CIT to podatek od dochodu osób prawnych natomiast PIT jest to podatek od dochodu osób fizycznych.
Odstępstwa od płacenia podatku CIT posiadają między innymi NBP i Skarb Państwa. Od podatku PIT tylko dochody określone ustawą.
Stawka CIT wynosi 19%, a stawka PIT dzieli się na 18% i 32%.